fbpx

Om studiet

Skal du drive med lokalmatproduksjon må du ha kunnskap og kompetanse på flere områder en det som går på produksjon. Du må kunne lage trygg mat og et godt produkt. Det er en fordel å kunne noe om bedriftsøkonomi, blant annet vite hva produktet skal koste for at du skal kunne tjene penger. Til slutt er det en stor fordel å vite litt om hvordan de forskjellige markedene fungerer. Skal du satse på Bondens Marked eller vil du bli listet hos de store kjedene?

Ved å velge dette studiet får du flere ben å stå på og du står bedre rustet til å skape større og bedre inntjening.

Hva går studiet ut på?

Studiet skal utvikle produsentens kompetanse innenfor matproduksjon.

Du vil få kunnskap om:

 • produksjonsteknikker
 • produksjonsplanlegging
 • trygg og inntektsbringende matproduksjon
 • økonomi
 • salg
 • markedsføring
Studiets oppbygning

Utdanningen er bygget opp av fire emner som består av ett eller flere temaer:

 • Matkunnskap omfatter råvare kunnskap vedrørende kjøtt, fisk, melkeprodukter og vegetabiler, produksjon/fremstilling, emballasje og trygg matproduksjon
 • Markedskunnskap omfatter kunnskap om marked, markedsføring, konkurransemiddel, markedsinfomasjon/bransjekunnskap samt strategi og markedsplanlegging
 • Bedriftsøkonomi omfatter organisasjon, ledelse og økonomistyring.
 • Hovedprosjekt tverrfaglig teoretisk-praktisk prosjekt med selvvalgt emne

Målsetting med studiet

Utdanningen skal øke kompetansen og gi økt faglig trygghet som kommer kunder og produsenter til gode. Dette gir grunnlag for god dialog med kunder, kolleger og myndigheter. I tillegg skal utdanningen øke bevisstheten om krav til helse, miljø og sikkerhet.

Flere aktører i lokalmatbransjen mangler formell kompetanse. De er ofte selvlærte innen sitt produktområde, men har deltatt på kurs av kortere varighet.  Økt kompetanse vil gjøre det lettere for lokalmatprodusenter å lykkes i et marked med økende konkurranse.

Opptakskrav

Opptak gjøres på grunnlag av disse kriteriene

 1. fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller fagbrev fra relevant yrkesutdanning
 2. realkompetanse

Fagskoleutdanningen er et yrkesrettet studietilbud som gir kompetanseheving til etablerte aktører innen lokalmatbransjen. Søkere med annen utdanningsbakgrunn, men som har god matkompetanse og /eller jordbrukskompetanse, kan bli realkompetansevurdert for å komme inn på studiet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. 

Kursinndeling
Emne Tema Omfang Timer
Matkunnskap Råstofflære

Produksjon

Næringsmiddelemballasje

Trygg matproduksjon

9 STP 245
Bedriftsøkonomi Økonomistyring 7 STP 162
Markedskunnskap  Marked og markedsføring

Konkurransemiddel

Markedsinformasjon og bransjekunnskap

Strategi og markedsplanlegging

9 STP 240
Hovedprosjekt Hovedprosjekt 5 STP 128
SUM   30   STP 770

Utdanningen har et omfang på 30 fagskolepoeng.

(Et fullt studieår på heltid er normert til 60 fagskolepoeng, mens et studieår på deltid er normert til 30 fagskolepoeng.)


Gjennomføring

Fagskoleutdanningen Verdiskaping i lokalmat er et 19 ukers heltidsstudium ( 30 studiepoeng ) som gjennomføres over et skoleår deltidsstudium over 38 uker. Studentens arbeidsbelastning er delt i undervisning, veiledning og selvstudier.  Dette tilsvarer en arbeidsmengde på 770 timer.

Utdanningen tilbys som ettårig nettstøttet studium med samlinger.

I deltidsstudiet er klasseromsundervisningen redusert i forhold til heltidsstudiet, og det krever derfor større grad av selvstudium, spesielt mellom samlingene.

Studiet består av 10 samlinger, fordelt på 9 helgesamlinger (fredag til søndag), en firedagers samling og kveldsundervisning via nett ( 14 kvelder à 3 t). Helgesamlingene vil bli lagt til Røros, firedagers samling til Trondheim og kveldsundervisning via nett vil foregå fra både Røros og Trondheim.

Trondheim fagskole bruker Canvas som læringsplattform og Skype for Business som kommunikasjonsplattform. Studentene vil få opplæring og hjelp til installasjon på første samling.

Hovedprosjekt

Kandidaten skal anvende emnene matkunnskap, bedriftskunnskap og markedskunnskap i et tverrfaglig teoretisk-praktisk prosjekt med selvvalgt emne under studietiden. Prosjektarbeidet kan gjennomføres alene eller i grupper. Dette er en innføring i prosjektarbeid hvor kandidaten skal fastlegge mål, planlegge og organiserer arbeidet.

Prosjektet avsluttes med en individuell muntlig prosjekteksamen, hvor prosjektrapporten forsvares. Prosjektrapporten utgjør 40% av grunnlaget og muntlig presentasjon 60% av grunnlaget for eksamenskarakter.

Undervisningsform

Utdanningen Verdiskaping i lokalmat krever varierte undervisningsformer og læringsaktiviteter for at kandidaten skal oppnå beskrevet læringsutbytte. Det legges til rette for at kandidaten aktivt kan bygge på sine tidligere erfaringer og kan reflektere over disse gjennom møtet med relevante eksempler, problemstillinger og teori. De valgte undervisningsformene og læringsaktivitetene skal bidra til at kandidaten utvikler evne til samarbeid og økt forståelse og respekt for andres fagfelt. Valg av læringsaktiviteter er gjort ut fra at studiet er en innføring i lokalmatproduksjon.

Lærere

Ansatte fra Trondheim fagskole.  I tillegg vil det i stor grad brukes lærekrefter fra lokale bedrifter i Rørostraktene.

Studiekostnader

Studieavgift kr 1.000,-. Studentene dekker utgifter til læremateriell og opphold.

Mer om opptak og søknadsprosess